Ihan pihalla!

Suomalaismuseot tutkivat lasten ja nuorten luontosuhdetta yhteisessä tallennushankkeessa

Ammatillisten museoiden TAKO-verkoston pooli 1:n kaksivuotisessa Ihan pihalla! -nykydokumentointihankkeessa (2014–2015) Espoon kaupunginmuseo, Fiskarsin museo, Kainuun museo, Lusto – Suomen Metsämuseo, Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo, Pielisen museo, Suomen Metsästysmuseo ja Vihdin museo kartoittivat, tutkivat ja tallensivat suomalaisten lasten ja nuorten luontosuhdetta.

Lasten ja nuorten luontosuhde on ajankohtainen aihe, sillä yhteiskunnassa puhutaan paljon luonnosta vieraantumisesta ja sen vaikutuksista. Toisaalta luonnon myönteisistä terveys- ja hyvinvointivaikutuksista on runsaasti tutkimustietoa. Tähän asti museot ovat tehneet vain vähän tallennustyötä lasten ja nuorten parissa, ja lasten ja nuorten luontosuhde on aihe, johon liittyviä aineistoja museoiden kokoelmissa on ollut vähän. Nyt päättyneellä hankkeella museoiden kokoelmiin saatiin arvokas lisä.

Luontosuhteen tallentaminen toteutettiin osaprojekteina kunkin museon omasta näkökulmasta. Koska kohteena olivat lapset ja nuoret sekä aihe, josta ei välttämättä ole valmista materiaalia tai konkreettista esineistöä, tallennuksessa kokeiltiin uudenlaisia menetelmiä, kuten kasvatustieteen sadutusta sekä tallentamalla esimerkiksi partiolaisten WhatsApp-ryhmää sekä koululaisten tablet-tietokoneilla tekemiä tuotoksia luontoon liittyen. Näin kokoelmiin saatiin myös uudenlaisia aineistoja. Dokumentointia tehtiin myös havainnoimalla, kyselyillä, haastatteluilla, valo- ja videokuvaamalla sekä piirros- ja kirjoituskeruilla. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä mm. Itä-Suomen yliopiston, Metsähallituksen, Suomen partiolaisten, koulujen, päiväkotien sekä luonnonsuojelu- ja ympäristökasvatusjärjestöjen kanssa.

Museoiden kokoelmiinsa tallentama aineisto muodostaa tuoreen, kiinnostavan ja monipuolisen otoksen nykypäivän lasten ja nuorten suhteesta luontoon. Aineisto on jatkossa saavutettavissa digitoituna yhteisten tietojärjestelmien ja näyttelyiden kautta. Se muodostaa tärkeän ja ainutlaatuisen aineiston lasten ja nuorten luontosuhteen tutkimiselle sekä aiheeseen liittyville julkaisuille. Hanke sai Museoviraston avustuksen innovatiivisille hankkeille.

TAKO on ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto. TAKO:lla on kaksi päätavoitetta: museoiden välinen tallennustyönjako ja nykydokumentoinnin koordinointi. TAKO:ssa on seitsemän temaattista yhteistyöryhmää eli poolia. Poolit tekevät nykydokumentointia joko yhteisinä hankkeina tai kunkin museon erillisiä hankkeita koordinoiden. Pooli 1:n teemana on ihminen ja luonto. Pooliin kuuluville museoille luonto sekä luonnon ja ihmisen välinen vuorovaikutussuhde on jollakin tavalla keskeinen museon erikoisalan tai esimerkiksi sijainnin, kokoelmien ja historian vuoksi. Pooliin kuuluu valtakunnallisia erikoismuseoita, kulttuurihistoriallisia museoita sekä paikallismuseoita eri puolilta Suomea.

Kuvamateriaali:
http://www.lusto.fi/yhteystiedot/medialle/ Lehdistökuvia ->Ihan pihalla!

Lisätietoja hankkeesta:
Amanuenssi, TAKO pooli 1:n puheenjohtaja Reetta Karhunkorva, Lusto – Suomen Metsämuseo p. 050 328 9644 tai reetta.karhunkorvalusto.fi

 

Savonlinnalaisen Tuokkolan päiväkodin metsäretki. Kuva: Eero Könönen/Lusto.
metsäretki

Museoiden osaprojektit:

Ihan pihalla! -hankkeessa Espoon kaupunginmuseo dokumentoi lapsille suunnattua merellistä luontotoimintaa. Vuonna 2014 tallennus kohdistui lasten päiväleiriin, jonka järjesti paikallinen Luontotalo Villa Elfvik teemalla Meriluontoa tutkimaan. Valtaosa aineistoista kuvaa saaristoretkeä Espoon Suvisaaristoon Gåsgrundetin saarelle 11.6.2014. Dokumentointi tehtiin haastattelemalla, videoimalla ja valokuvaamalla. Museo sai kokoelmaansa myös leirillä askarreltuja esineitä, siellä käytettyjä vedentutkimusvälineitä sekä leirille osallistuneen lapsen repun ja muita tarvikkeita. Vuonna 2015 dokumentoitiin Esbo Segelförening -purjehdusseuran nuorisopurjehduskurssi, jolla opeteltiin purjehduksen alkeita optimistijollilla. Viisipäiväiseltä kurssilta dokumentoitiin yhden päivän ohjelma havainnoimalla, videoimalla, valokuvaamalla sekä lapsia ja ohjaajia haastatellen. Päivän aikana lapset pääsivät tekemään purjehdusharjoituksia ja kokeilemaan isompien purjeveneiden ohjaamista ohjaajien avustuksella. Lapset olivat innostuneita purjehdusharrastuksesta, ja vesillä olo kuului monen kesälomaan.

Lisätietoja: Espoon kaupunginmuseo, intendentti Annamari Eskola, 050 464 4815 tai annamari.eskolaespooo.fi

 

Fiskarsin museon tallennuskohteena oli paikallisten partiolaisten luontosuhde. Hankkeessa haastateltiin 9-luokkalaisia partiolaisia. Museo loi nuorille myös Luonto-WhatsApp -ryhmän, jonne he saivat itse ladata kuvia ja kirjoittaa kommentteja. Harrastuksena partio tuo nuoret luonnon keskelle. Nuorille partioharrastuksessa on tärkeintä luonnossa ystävien kanssa vietetty aika ja yhdessä tekeminen. Fiskarilaiset vanhemmat ovat vieneet lapsiaan telttailemaan, sienestämään ja ulkoilemaan jo ennen partioharrastusta, joten suhde luontoon on alkanut muotoutua jo varhain.

Lisätietoja: Fiskarsin museo, museoassistentti Kiti Karvonen,019 237 023 tai kiti.karvonenfiskarsmuseum.fi

 

Kainuun museossa dokumentoinnin kohteena olivat Kajaanin ja Kainuun maakunnan kouluissa tehdyt luontoretket ja niiden vaikutukset koululaisten luontosuhteeseen. Tallennus tehtiin kyselylomakkeilla opettajille ja oppilaille. Ensimmäisenä vuonna vastauksia saatiin 5.–6. luokkien oppilailta ja lisäksi 3.–6.-luokkalaisilta kerättiin piirroksia aiheesta ”Mieluisin metsän eläin”. Toisena vuonna vastauksia saatiin 8. luokan oppilailta. Ensimmäisen vuoden vastauksista ja lasten piirustuksista museo toteutti näyttelyn Lapset ja luonto 30.8.–4.10.2015.

Lisätietoja: Kainuun museo, museonjohtaja Antti Mäkinen, 044 710 0450 tai antti.makinenkajaani.fi

 

Lusto – Suomen Metsämuseo keskittyi omassa osaprojektissaan lasten ja nuorten metsäsuhteeseen. Luston kokoelmiin tallennettiin Luonto-Liiton valtakunnallinen Salaperäinen metsä -kirjoituskilpailu vuodelta 2011, joka sisältää lähes 2000 metsäaiheista kirjoitusta 5.–8.-luokkalaisilta eri puolilta Suomea. Lusto keräsi myös savonlinnalaisilta lukiolaisilta metsäaiheisia ainekirjoituksia. Lisäksi Lusto dokumentoi päiväkotien metsään liittyvää toimintaa video- ja valokuvaamalla sekä havainnoimalla metsäretkiä ja haastattelemalla sekä päiväkotilapsia että lastentarhanopettajia. Kokoelmiin tallennettiin myös päiväkotilasten metsään liittyviä piirroksia, maalauksia ja satuja. Hankkeessa haastateltiin lisäksi Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutin johtajaa metsän terveysvaikutuksiin liittyen. Suomen Latu ry:ltä saatiin lahjoituksena lasten luontokasvatukseen liittyvä Metsämörri-nukke. Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitoksen (Savonlinnan kampuksen) luokanopettajaopiskelija Raisa Savolaisen kasvatustieteen pro gradua varten sadutusmenetelmällä alakouluikäisiltä keräämä aineisto tallennettaan niin ikään Luston kokoelmiin.

Lisätietoja: Lusto – Suomen Metsämuseo, amanuenssi Reetta Karhunkorva, 050 328 9644 tai reetta.karhunkorvalusto.fi

 

Meren läheisyys korostui Länsi-Uudenmaan maakuntamuseon osaprojektissa, jossa vuonna 2014 dokumentoitiin valo- ja videokuvaamalla tammisaarelainen koulupoika talvikalastamassa sekä kerättiin koululaisten ainekirjoituksia ja piirroksia kalastukseen liittyen. Vuonna 2015 dokumentoitiin Tenholan Höjdens skolan seitsemäsluokkalaisten vuosittaista kalastuspäivää. Kalastuspäivän aikana oppilaat pääsivät tutustumaan ammattikalastajien arkiseen työhön. Ammattikalastajat ottivat oppilaat veneensä kyytiin, veivät heidät merelle seuraamaan verkkojen kokemista ja kertoivat työstään. Tavoitteena oli selvittää, miten nuoret suhtautuvat kalastamiseen. Päivää videoitiin ja havainnoitiin ja sekä oppilaita että päivän järjestäjiä haastateltiin. Virallisen ohjelman jälkeen oppilailla oli hetki vapaa-aikaa, ja ainakin muutama oppilas oli ottanut tilaisuudesta vaarin ja ottanut mukaan oman virvelinsä pientä kalastustuokiota varten. Museo tallensi kokoelmiinsa myös Västra Nyland -lehdessä ilmestyvän Fiskecup-kalastuskilpailun aineiston.

Lisätietoja: Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo, maakuntamuseotutkija Peter Sjöstrand, 019 289 2505 tai peter.sjöstrandraasepori.fi

 

Metsästysmuseon dokumentoinnin aiheena oli lasten ja nuorten luontosuhde metsästyksen näkökulmasta. Vuonna 2014 dokumentoitiin valo- ja videokuvaamalla sekä haastatteluin Eräakatemian nuorten leiri Luumäellä. Leirin järjestivät Luumäen, Lemin-Taipalsaaren ja Savitaipaleen-Suomenniemen riistanhoitoyhdistykset. Lisäksi museon kokoelmiin tallennettiin Riihimäen Karan koulun 8. luokan oppilaiden metsästysaiheiset äidinkielen aineet. Myös punkaharjulaista seitsemänvuotiaasta metsästystä harrastanutta nuorta haastateltiin, ja hänen metsästysretkensä dokumentointiin valokuvaamalla.

Lisätietoja: Suomen Metsästysmuseo, amanuenssi Pekka Allonen, 019 723 751 tai pekka.allonenmetsastysmuseo.fi

 

Pielisen museossa dokumentoitiin valo- ja videokuvaamalla perinteinen Lieksan esikoululaisten Metsäpäivä, jonka järjestivät paikalliset metsäalan yritykset ja yhdistykset. Tapahtumapäivän aikana lapsille esiteltiin metsäalaa monipuolisesti. Lapset pääsivät muun muassa istuttamaan puun ja saivat tietoa metsän eläimistä. Jälkeenpäin museo keräsi lasten piirroksia siitä, mitä heille oli jäänyt Metsäpäivästä mieleen, ja lapsia myös haastateltiin. Lisäksi haastateltiin Metsäpäivien järjestäjiä. Metsäpäivän järjestäjiltä saatiin lahjoituksena museon kokoelmiin jokaiselle Metsäpäivään osallistuneelle lapselle jaettu Eskarikassi.

Lisätietoja: Pielisen museo, vs. museonjohtaja Katri Tolonen, 040 104 4152 tai katri.tolonenlieksa.fi

 

Vihdin museo dokumentoi sekä paikallista partiolaisuutta että alakouluikäisten pihaleikkejä. Museo dokumentoi vuonna 2014 vihtiläisten sudenpentujen syysretken videokuvaamalla ja haastatteluin. Vuonna 2015 dokumentoitiin vihtiläisen koulun 2.-luokkalaisten pihaleikkejä havainnoiden, valokuvaten ja videoiden. Kokoelmiin tallennettiin myös koululaisten tablet-tietokoneilla tekemiä animaatioita. Haastatelluista lapsista moni leikkii melko usein ulkona, ja moni kertoi myös leikkivänsä kodin lähellä sijaitsevassa metsässä. Kotipihoilla ei nykyisin enää välttämättä ole tarpeeksi suuria lapsiryhmiä, jotta perinteiset pihaleikit onnistuisivat.

Lisätietoja: Vihdin museo, vs. museonjohtaja Tiina Kiiskinen, 044 767 4913 tai tiina.kiiskinenvihti.fi