Hankkeet

Lusto tekee laaja-alaista yhteistyötä monien metsä-, kulttuuri-, opetus- ja matkailualan toimijoiden kanssa. Tutustu ajankohtaisiin hankkeisiimme ja katso missä olemme olleet mukana aiemmin!

KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET

Ytimessä – Dynaaminen museo ja ydinnäyttelyuudistus (2020–2023)

Hankkeessa tuotetaan laaja, yhteiskunnallista ymmärrystä lisäävä, inspiroiva ja elämyksellinen ydinnäyttely, joka toteuttaa Luston dynaamisen museon toimintamallia. Tavoitetta tukee Luston strategia, jonka painopisteitä ovat ennen kaikkea yhteiskunnallinen vaikuttavuus, metsäkulttuurin ja metsäkulttuuriperinnön paras asiantuntijuus, monipuolisen ja luotettavan metsätiedon välittäminen sekä museon valtakunnallisen ja kansainvälisen tunnettuuden lisääminen. Ydinnäyttely kertoo ison tarinan suomalaisista metsäsuhteista. Se tarjoaa museon käyttäjille elämyksellisen tilan ja kokonaisvaltaisen, moniaistisen ja monikanavaisen museokokemuksen, tuottaa uudenlaisia toiminnallisia toteutuksia, jotka rakentuvat jo suunnitteluvaiheessa osallisuudelle ja vuorovaikutukselle ja tarjoavat museon käyttäjille mahdollisuuden itse perehtyä, eläytyä, etsiä ratkaisuja ja pohtia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Hankkeessa vastataan museon käyttäjien ajankohtaisiin tarpeisiin esim. tarjoamalla työkaluja metsä- ja ilmastonmuutoskeskustelun ymmärtämiseen ja ylläpidetään metsäkulttuurin muutosvoimaa kohti kestävämpää tulevaisuutta. Hanke on saanut Suomen Kulttuurirahaston Museovisio-rahoituksen.

Dynaaminen museo kestävyyden väylänä – Museon tulevaisuusperintö-verstaan kehittäminen (2020)

Hankkeessa tuotetaan museon tulevaisuusverstaskonsepti, jossa yhteisluomisen periaatteella muodostetaan tulevaisuusperintöjä ja toteutetaan dynaamisen museon toimintamallia. Ne auttavat ihmisiä suuntaamaan metsäsuhteensa ja siihen pohjautuvan toimintansa kohti ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävämpää maailmaa. Tulevaisuusperintöverstaista tehdään Luston pysyvä toimintamalli ja palvelu, jolla tuetaan ilmiöpohjaista oppimista, haetaan laajempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta kulttuurisin keinoin kohti kestävää maailmaa sekä vastataan sidosryhmien tarpeeseen tehdä kulttuurisia tulevaisuusskenaarioita, ennakoida kulttuurista muutosta ja myös tavoitteellisesti vaikuttaa yhteiskunnan kulttuuriseen transformaatioon kohti kestävämpää maailmaa. Hanke toteutetaan Forestscape-verkostossa Suomen Metsämuseo Luston, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston Metsätieteiden osaston / metsäbiotalouden ennakoinnin yhteistyönä. Hanke on saanut Museoviraston Ratkaisuriihi-apurahan.

Miehen työ (2020)

Hankkeessa Lusto toteuttaa kokoelmissaan olevasta, pääosin ennen julkaisemattomasta metsätyömiestä käsittelevästä valokuva-aineistosta monikanavaisen tuotannon, jossa tehdään laaja päänäyttely, verkkonäyttely, valokuvakirja, audiodokumentti sekä muuta oheisohjelmaa. Näyttelyt avautuvat ja kirja julkaistaan keväällä 2020. Näyttelykierto ajoittuu myös seuraaviin vuosiin. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Metsäkustannus, Einari Vidgren Säätiö ja YLE.

Lusto on mukana myös seuraavissa hankkeissa

Metsäbiotalouden näyteikkuna (1.5.2019-30.6.2021), rahoitus: Etelä-Savon maakuntaliitto, EAKR-ohjelmarahoitus. Osarahoittajina ovat Savonlinnan kaupunki, Itä-Savon yliopistosäätiö ja Punkaharjun matkailu ry.

SustainPro 2019–2021, rahoitus: SEFR-CBC

Eteläsavolaisen matkailun osaamisloikka 2019–2020, rahoitus: Etelä-Savon Ely-keskus

Paljo – Palveluiden ja joukkoistamisen yhteiskehittämistä Finnan, museoiden, arkistojen ja niiden käyttäjien kanssa 2019–2020, rahoitus: OKM

Raisu – Rajapintojen public-private kehittäminen 2020, rahoitus: OKM

Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa murroksessa (tutkimushanke) 2019–2022. Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

 

PÄÄTTYNEET HANKKEET

Myrskyn merkit 2017–2019

Luston johtama kaksivuotinen Myrskyn merkit -hanke oli taiteilijoiden, kulttuurintutkijoiden ja luonnontieteilijöiden innovatiivinen avaus toisenlaiseen tekemiseen. Hankkeessa tuotettiin uudelleen hyödynnettävä myrskykonsepti: prosessikuvaus taiteen, tieteen ja kulttuurin törmäytyksestä ja siinä saaduista oppimiskokemuksista. Konsepti yhdisti eri alojen sisältöjä ja tekemisen tapaa, haasti totuttuja prosesseja ja on jatkossa sovellettavissa muihin teemoihin ja muille toimijoille. Myrskykonseptin avulla hankkeessa toteutettiin uusia yleisöjä etsivä näyttelyllinen ja toiminnallinen Myrskyasema: eri taiteenlajien, luonnontieteen ja kulttuurintutkimuksen tulkinta myrskystä ja sen kokemisesta. Hanketta rahoitti Suomen Kulttuurirahasto Taide².

Juurta jaksain – Luston uudet museopalvelut metsäalan työhyvinvoinnin edistäjinä 2014–2016

Lustossa käynnistettiin keväällä 2014 Juurta jaksain – Luston uudet museopalvelut metsäalan työhyvinvoinnin edistäjinä -hanke. Hankkeessa hahmotettiin metsien, kulttuurin ja hyvinvoinnin kenttää suunnittelemalla, kehittämällä ja toteuttamalla metsäalan työhyvinvointia edistäviä museopalveluita yhdessä sidosryhmien ja muiden intressitahojen kanssa. Hanke oli osa metsäalan yhteistä Metsähyvinvointi -ohjelmaa. Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

PiPa – Luston pienpainatekokoelman luettelointi- ja digitointihanke 2014–2016

Lusto on tallentanut merkittävän määrän metsätalouden historiaan liittyvää pienpainatematariaalia, mm. erilaisia työvälineiden, organisaatioiden ja tapahtumien mainoksia ja esitteitä. Hankkeessa luetteloidaan ja digitoidaan kokoelman keskeisimmät osat kantapuu.fi-tietokantaan. Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

Lopputiedote: Pienpainatteiden metsähistoriaa – Kantapuu.fi täydentyi (pdf)

Tiedote: Lusto jatkaa metsähistoriallisten pienpainatteiden elinkaarta (pdf)

Merkitykselliset museokokoelmat – Museo-objektien ja -kokoelmien merkitysanalyysimenetelmän kehittäminen 2014

Lusto ja Metropolian Ammattikorkeakoulun konservaattoriosasto tuottivat hankkeessa suomalaisten museoiden museo-objekteille ja -kokoelmille soveltuvan merkitysanalyysimenetelmän. Sen avulla museot voivat paremmin tallentaa, hallinnoida, hoitaa ja hyödyntää kokoelmiaan, tuoda esiin niiden sisältämiä koko yhteiskuntaa koskettavia näkökulmia ja merkityksiä sekä kohdentaa resursseja ja museotyötä dynaamisemmin. Hanke kuului Museoviraston rahoittamiin museoiden innovatiivisiin hankkeisiin.

Häyhä, Heikki, Jantunen, Sari & Paaskoski, Leena. Merkitysanalyysimenetelmä. Suomen museoliiton julkaisuja 64. Suomen museoliitto 2015. (pdf)

SÄMPLE – Sähköisten museopalveluiden kehittämishanke 2014

Lusto oli mukana SÄMPLEssä, laajassa museoiden ja järjestelmätoimittajien yhteistyö- ja kehityshankkeessa, joka toteutti sähköisiä palveluja kulttuurisen tiedon tarvitsijoille. Hyödynsimme avoimen datan mahdollisuuksia, kehitimme kaikille avoimia ja taustajärjestelmistä riippumattomia palveluita sekä teimme avointa museoalan kehitystyötä. Vapriikin kuva-arkiston koordinoimaan hankkeeseen osallistuivat Postimuseo, Työväenmuseo Werstas, Suomen metsämuseo Lusto sekä Gallen-Kallelan museo. Hanketta rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tehoa digitointiin – Luston luettelointi- ja digitointiprosessin kehittäminen 2014

Hankkeessa uudistetettiin Luston luettelointi- ja digitointiprosessia tavoitteena tehostaa digitointia olennaisesti ja parantaa digitaalisten objektien laatua. Hanke tuotti yli 7 000 digitaalista objektia Luston kokoelmista luettelointihankkeiden materiaaliksi. Luetteloitu ja digitoitu aineisto julkaistaan kantapuu.fi-, finna.fi- ja europeana.eu-liittymissä. Hankkeen rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö.

TEHOA DIGITOINTIIN Luston luettelointi- ja digitointiprosessin kehittäminen (pdf)

Suomalainen metsäkulttuurikartalle! Luston Metsäkulttuurikartta hanke 2013–2014

Hankkeen tavoitteena oli koota yhteen Suomessa olevia metsähistoriallisia kohteita ja tuottaa niistä tietoaineisto sekä Metsäkulttuurikartta verkkoon kaikille suomalaisesta metsäkulttuurista ja -historiasta kiinnostuneille. Hanke oli kaksivuotinen. Vuoden 2013 aikana ensimmäisen vaiheen kyselyssä kerätyt tiedot metsämuseokohteista sijoitettiin Metsäkulttuurikartalle, ja kartta julkaistiin verkossa osoitteessa http://metsakulttuurikartta.lusto.fi/. Seuraavana vuonna jatkettiin kohteiden keräämistä kartalle ja järjestettiin Metsäkulttuuritapaaminen Lustossa metsäkulttuuritoimijoille. Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

Tiedote: Suomalainen metsäkulttuuri on nyt kartalla!

Metsähallituksen Kehittämisjaoston historiaa Kantapuuhun

Metsähallituksen historian tallennusprojekti toteutettiin Metsähallituksen ja Luston yhteistyönä vuosina 1999–2000 ja hankkeessa tallennettujen esineiden ja valokuvien digitointi vuosina 2006–2009. Työn tuloksena Lustossa on runsaasti Metsähallituksen historiaa kuvaavaa esineistöä, valokuvia, elokuvia, arkistoaineistoa ja muistitietoa. Niistä merkittävä osa on haettavissa Luston kantapuu.fi-palvelussa. Metsähallituksen Kehittämisjaoston valokuvakokoelma, yli 20 000 kuvaa, siirrettiin Lustoon historiahankkeiden yhteydessä, mutta sen avaaminen yleisölle siirtyi tuolloin myöhemmäksi. Metsähallitus on vuodesta 2010 lähtien rahoittanut Kehittämisjaoston kuvien luettelointia ja digitointia Kantapuuhun ja tehnyt näin merkittävän määrän metsätalouden kehittämisen historiaa saavutettavaksi.