Call for Papers: Metsät ja kulttuurinen kestävyys

Metsähistorian tutkijaseminaari 2019 ja Vuosilusto 13 / 2020: kutsumme seminaarin puhujiksi ja Vuosiluston kirjoittajiksi tutkijoita, joiden tutkimusaiheet, -näkökulmat tai -aineistot liittyvät arvojen ja kulttuurisen kestävyyden pohtimiseen suhteessa metsiin.

Metsät ja kulttuurinen kestävyys

Metsähistorian tutkijaseminaari 2019 ja Vuosilusto 13 / 2020
Call for Papers

Kestävän kehityksen käsite on 1980–1990-luvulta lähtien ollut erottamaton osa myös metsien käyttöä, metsäpolitiikkaa ja metsäkeskustelua, vaikka metsänhoidossa sillä puuntuotannon näkökulmasta onkin vielä paljon pitemmät juuret. Kestävyys eri osa-alueineen on sittemmin näkynyt esimerkiksi metsä- ja luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksissa ja kansallisessa metsästrategiassa.

Ideaalisen kestävyystarkastelun mukaan kaikki kestävyyden osa-alueet – ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen – ovat samanarvoisia, mutta käytännössä eri toimijat ovat painottaneet kestävyyden osa-alueita eri tavoin ja usein myös toisilleen alisteisina. Sosiaalinen ja erityisesti kulttuurinen kestävyys ovat useimmiten jääneet ekologisen ja taloudellisen kestävyyden varjoon.

Metsäkulttuurilla tarkoitetaan yksilöiden ja yhteisöjen sosiaalisessa yhteydessä jakamia metsään liittyviä toimintatapoja, käytäntöjä, käsityksiä, merkityksiä ja arvoja. Kulttuurinen näkökulma tuo siis mukanaan ihmisen ja hänen toimintansa, arvonsa, asenteensa ja tunteensa suhteessa metsiin, niiden käyttöön ja niihin liittyviin tavoitteisiin. Mitä on metsäkulttuurinen kestävyys? Miten sitä tulisi ymmärtää tai määritellä?

Kulttuurista kestävyyttä on viime vuosina esitetty jopa kestävyyden tärkeimmäksi osa-alueeksi, sillä kestävä kehitys ja luonnonvarojen kestävä käyttö ovat ihmisen määrittelemiä. Määritelmät nostavat esiin metsiin liittyvät arvot – ja samalla niiden moninaisuuden ja ristiriidatkin.

Lusto – Suomen Metsämuseo, Metsähistorian Seura ja Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos järjestävät tutkijaseminaarin suomalaisesta metsäsuhteesta Jyväskylässä 12.4.2019 (Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos, H306, klo 10.15-17). Vuonna 2020 Lusto ja Metsähistorian Seura julkaisevat samaa aihepiiriä käsittelevän aikakauskirjan Vuosilusto 13. Vuosilusto on Suomen Metsämuseo Luston ja Metsähistorian Seuran joka toinen vuosi ilmestyvä metsähistorian, -perinteen ja -kulttuurin vertaisarvioitu tieteellinen julkaisu (Julkaisufoorumin luokitus 1). Kulttuurinen kestävyys suhteessa metsiin on ajankohtainen teema Lustossa muutenkin.

Kutsumme seminaarin puhujiksi ja Vuosiluston kirjoittajiksi tutkijoita, joiden tutkimusaiheet, -näkökulmat tai -aineistot liittyvät arvojen ja kulttuurisen kestävyyden pohtimiseen suhteessa metsiin.

Suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset abstraktit (enintään yksi A4) pyydetään lähettämään dosentti Heikki Roiko-Jokelalle (heikki.roiko-jokela@jyu.fi) 31.1.2019 mennessä. Abstraktin voi tarjota joko seminaariesitelmästä, Vuosilusto-artikkelista tai molemmista. Toimikunta valitsee abstraktien perusteella seminaariin pyydettävät esitelmät ja/tai Vuosilusto-artikkelit. Lopullisten julkaistavien artikkeleiden ohjeellinen kokonaispituus on 25000–30000 merkkiä, ja ne hyväksytään referee-menettelyllä.

Tutkijaseminaari- ja Vuosilusto-toimikunta

Dos. Heikki Roiko-Jokela
Dos. Leena Paaskoski
FM Reetta Karhunkorva
MMM Antti Koskimäki
MMT Anneli Viherä-Aarnio

 

Suomen Metsämuseo Lusto on Punkaharjulla tukikohtaansa pitävä valtakunnallinen metsäkulttuurin erikoismuseo, joka vahvistaa suhteita metsään ja metsäkulttuurin yhteiskunnallista vaikuttavuutta Suomessa. Luston tavoitteena on olla metsäkulttuurin ja -kulttuuriperinnön paras asiantuntija, monipuolisen ja luotettavan metsätiedon välittäjä sekä hyvin tunnettu matkailukohde Suomessa. 

Metsähistorian Seura edistää laaja-alaisesti ja monitieteisesti metsähistorian ja -perinteen tutkimusta, tallennusta ja harrastusta. Se toimii metsähistorian tutkijoiden ja harrastajien sekä metsäalan ammattilaisten verkostona. Oletko kiinnostunut seuran jäsenyydestä? http://www.metsahistoria.fi/fi/jasenasiat

MUSEORAVINTOLA NILA

Näytä lisää

Tervetuloa edullisille ostoksille Luston verkkopuotiin!

Näytä lisää

Metsäsuhteita.fi

Suomalainen metsä ja suomalaisten metsäsuhde on nyt ajankohtainen. Osallistu ja lähetä metsie Lustolle! Lue lisää www.metsäsuhteita.fi!

Näytä lisää

Työpajat koululaisryhmille

Metsästä ja puusta löytyy yhtymäkohtia kaikkiin oppiaineisiin ja jokapäiväiseen elämäämme, joskus yllättävälläkin tavalla! Lustossa järjestetään opintoretkiryhmille työpajoja, jotka avaavat monenlaisia näkökulmia metsään, opettavat...

Näytä lisää