Tarjouspyyntö brändin kirkastus ja verkkosivuston uudistus

Pyydämme kokonaistarjousta Suomen Metsämuseo Luston brändin kirkastuksesta ja verkkosivuston uudistuksesta.

Tarkentavat kysymykset ja vastaukset (päivitetään sivulle 30.9.2020)

TARJOUSPYYNTÖ 14.9.2020

Lusto – Suomen Metsämuseo, brändin kirkastus ja verkkosivuston uudistus

Pyydämme kokonaistarjousta Suomen Metsämuseo Luston brändin kirkastuksesta ja verkkosivuston uudistuksesta.

Lusto – Suomen Metsämuseo on metsäkulttuurin valtakunnallinen vastuumuseo. Metsät ovat keskeinen osa suomalaista elämäntapaa, kulttuuria, elinkeinoja ja yhteiskuntaa. Luston näyttelyt, kokoelmat ja tapahtumat kertovat monipuolisesti metsän ja ihmisen vuorovaikutuksesta menneisyydestä tulevaisuuteen. Vaikutamme metsäkulttuurisen näkökulmamme kautta metsiä ja niihin liittyviä tavoitteita koskevaan keskusteluun ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samalla luomme uutta ja syvällisempää ymmärrystä ihmisten suhteista metsään.

Lusto otti käyttöön vuonna 2018 uuden strategian, joka toimii pohjana uudistustarpeellemme. Haluamme profiloitua metsäkulttuurin valtakunnallisena ja vaikuttavana asiantuntijaorganisaationa, joten tavoittelemme brändille erottuvuutta omilla toimialueillamme (museo-, metsä- ja matkailuala). Tavoitteenamme on kasvattaa verkkonäkyvyyttämme ja tunnettuuttamme vetovoimaisena matkailukohteena sekä tuoda palvelujamme paremmin esiin.

Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus

Lusto pyytää tarjousta brändin ja ilmeen ajantasaistamiseen ja kirkastamiseen sekä nettisivu-uudistukseen. Haemme palveluntuottajaa, jolla on kokemusta ja näkemystä vaikuttavasta viestinnästä eri keinoin. Arvostamme kokemusta brändiuudistuksista, vahvaa visuaalisen viestinnän osaamista sekä ymmärrystä viestinnän saavutettavuudesta ja tietoturvasta.

1.     Brändin kirkastus ja visuaalinen ilme

Luston brändi tulee kirkastaa viestinnän ja visuaalisen ilmeen yhtenäistämisen sekä palvelumuotoilun keinoin.

Liitteessä 1 on esitetty alustava näkemyksemme siitä, mitä konkreettisia tuotteita ja määrittelyjä tähän suunnittelutyöhön sisältyy.

2.     Verkkosivut

Haluamme, että verkkonäkyvyytemme kertoo strategiamme mukaista tarinaa ja on visuaaliselta ilmeeltään yhtenäinen ja vaikuttava.

Liitteessä 2 on esitelty alustava näkemyksemme tilattavan verkkosivuston ominaisuuksista.

Tarjoajalta vaaditut edellytykset

Tarjoajalla tulee olla realistiset tekniset ja taloudelliset edellytykset tuottaa tarjouksen kohteena oleva toimeksianto (ml. riittävät henkilöstöresurssit).

Tarjouksessa tulee ilmetä mahdolliset alihankintana teetettävät osat. Tarjoaja vastaa alihankkijoiden työstä kuin omastaan.

Tarjouksen sisältö

Tarjouksen tulee sisältää seuraavat aineistot ja tiedot:

1.     Työnäytteet: visuaaliset esimerkkiehdotukset (esim. pdf-muodossa) Luston kirkastetun ilmeen mukaisesta paperikassista ja käyntikortista. Ehdotusten ei tarvitse olla lopullisia, vaan toimivat vedoksina edustaen tarjoajan näkemyksiä ja ideointikykyä.

2.     Prosessikuvaus tai työsuunnitelma projektista (ml. aikataulu suunnittelusta julkaisuun).

3.     Referenssit: portfolio tai kuvaus vähintään kahdesta tarjoajan aiemmin toteuttamasta vastaavantyyppisestä työstä viimeisen kolmen vuoden ajalta.

4.     Tarjouksessa on annettava liitteiden 1 ja 2 mukaisille tehtäville yhteinen kokonaishinta. Tarjouksessa on annettava erillisenä optiona kustannukset verkkosivujen yhteyteen mahdollisesti toteutettavista kuvapankista ja verkkokaupasta. Lisäksi verkkosivuston palvelintilan ja ylläpidon teknisen tuen hinta esitetään kuukausihintana. Arvonlisäveron osuus tulee olla eriteltynä hinnoissa.

5.     Tarjouksen liitteiksi tiedot, jotka eivät saa olla 3 kk vanhempia:

 • Selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisterin ja alv-rekisteriin.
 • Kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot.
 • Verovelkatodistus.

Tarjouksen valintaperusteet ja arviointikriteerit

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Hankinnan arvioitu maksimihinta on 40 000 € (alv 0 %). Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon seuraavat tekijät:

1.     Kokonaishinta 40 %

 • Vertailussa tarjouksen hintaa arvioidaan koko hankittavan kokonaisuuden kokonaishintana. Vertailussa ei oteta huomioon erillisenä optiona annettavien kuvapankin ja verkkokaupan kustannuksia.

2.     Työn toteutus ja soveltuvuus tarjouspyynnössä esitettyihin tarpeisiin 30 %

 • Visuaalinen esimerkkiehdotus (paperikassi, käyntikortti) ja prosessikuvaus

3.     Referenssit 30 %

Tarjousten jättäminen

Tarjous liitteineen on toimitettava 7.10.2020 klo 16 mennessä.

Sähköpostilla osoitteeseen marketta.matilainen@lusto.fi. Sähköpostin aiheeksi merkintä ”Brändi ja verkkosivut tarjous”.

Vaihtoehtoisesti postitse: Marketta Matilainen, Lustontie 1, 58450 Punkaharju. Kuoreen merkintä ”Brändi ja verkkosivut tarjous”.

Tarjouksen tulee olla voimassa 3 kk tarjouksen jättöpäivästä.

Aikataulu

7.10.2020 Tarjouksen jättäminen.

9.10.2020 Hankintapäätös.

10/2020–3/2021 Työn toteutus.

20.3.2021 Hankinnan kaikki osa-alueet toteutettu ja valmiina.

Tarjouksen hyväksymis- ja hylkäämisperusteet

Tarjous ei saa olla ehdollinen. Tilaajalla on oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tai puutteelliset tarjoukset sekä ne, joihin ei ole liitetty vaadittuja kuvauksia. Tarjouksista hyväksytään se, joka vastaa parhaiten tarjouspyynnön vaatimuksiin. Osatoteutus ei ole mahdollinen tavoitteena olevan yhtenäisen visuaalisen ilmeen vuoksi. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon.

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista.

Valitun tarjoajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Tilaaja ilmoittaa valinnasta kaikille tarjoajille sähköisesti.

Laskutus

Työstä maksetaan erikseen sovittavalla aikataululla työn etenemisen mukaan.

Lisätietoja

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee toimittaa sähköpostilla 25.9.2020 klo 16 mennessä osoitteeseen sari.kotivirta@lusto.fi. Sähköpostin aiheeksi merkintä: ”Lisätietokysymys brändikilpailutus”. Kysymyksiin vastataan 30.9.2020 mennessä nettisivuilla osoitteessa: http://www.lusto.fi/nosto/tarjouspyynto.

Hankinnan yhteyshenkilö on viestintäasiantuntija Sari Kotivirta, sari.kotivirta@lusto.fi, p. 044 034 5107

Liite 1 Brändin kirkastus ja visuaalinen ilme

Alustavassa arviossa tilaaja tarvitsee viestinnällisten tarpeidensa toteuttamiseen konkreettisia suunnittelutöitä sekä toteutuksia, joissa hyödynnetään palvelumuotoilua.

Ilmeen yhtenäistäminen: verkkosivuilla ja suunnitelluissa tuotteissa tulee yhtenäistää Luston ilme, joka on tällä hetkellä hajanainen. Yhtenäistämisen lähtökohtana on punainen Luston tunnus, jonka toivotaan edelleen säilyvän käytössä myös jatkossa. Tarjoukseen ei tule siis sisällyttää uuden logon suunnittelua.

Haemme visuaaliselta ilmeeltä luovuutta, esteettisyyttä ja soveltuvuutta käytettäväksi eri markkinointimateriaaleissa.

Tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan hinnan koko suunnittelukokonaisuudelle, joka muodostuu seuraavista:

 • Asiakkaan palvelupolku Lustoon
  • Opasteiden suunnittelu
   • Isot tienvarsitaulut, lähialueen opasteet, piha-alueen opasteet
   • Asiakaspalvelun käyttöön opastepohjat, joilla ohjeistetaan asiakkaita, esim. poikkeavin aukioloajoin.
 • Visuaalisen ilmeen yhtenäistäminen siten, että punainen logo säilyy käytössä:
  • Suppea, max. 10-sivuinen brändikirja/graafinen ohjeistus, joka sisältää yleiset linjaukset visuaalisesta ilmeestä.
  • Luston tapahtumien markkinoinnin visuaalisen ilmeen yhtenäistäminen, esim. Joulupuun päivä, Metku – Metsäkulttuuripäivät, erilaiset työnäytökset.
 • Lisäksi suunnitellaan seuraavat konkreettiset visuaalisen ilmeen toteutukset
  • Suppea yleisesite, esim. max. 6-sivua (suomi, englanti, venäjä)
  • Lehti-ilmoituspohja ja sähköinen mainosbanneri (pysty- ja vaaka)
  • Powerpoint- ja Word-pohjat
  • Henkilökorttipohja, käyntikortit ja kirjekuoripohjat
  • Roll-up
  • Paperikassit asiakaspalvelun käyttöön

Konkreettisista graafisen suunnittelun töistä luovutetaan avoimet, muokattavat tiedostot Luston graafisen suunnittelijan käyttöön. Näiden pohjien ohjeistusta ei tarvitse sisällyttää brändikirjaan/graafiseen ohjeistukseen.

Liite 2 verkkosivusto

Luston pääsivut ovat osoitteessa lusto.fi, ja museo on tuonut esiin asemaansa metsäsuhteiden asiantuntijana metsasuhteita.fi-sivuston kautta. Sivujen uudistuksessa tulisi yhdistää lusto.fi ja metsasuhteita.fi-sivustojen sisällöt siten, että metsäkulttuurin ja -suhteiden asiantuntijuus nousee tasaveroiseksi teemaksi Luston ydinosaamisen (näyttelyt, tapahtumat, kokoelmat) ja palvelujen (esim. kokouspalvelut, digitaaliset sisällöt) sekä matkailukohdetietojen oheen.

Uuden sivuston osoitteena on lusto.fi, mutta säilytämme myös metsasuhteita.fi-domainin, josta tehdään uudelleenohjaus Luston sivustolle metsäsuhdeteemaan. Uuden sivukokonaisuuden alustava sivumäärä: n. 50­–60 sivua, jotka jakautuvat päävalikon (n. 6 kpl) alle.

Sivustosta tarvitaan kieliversiot:

 • suomi (laajin)
 • englanti ja venäjä (suppeampi: perustiedot + näyttelyt ja tapahtumat)
 • ruotsi, saksa (suppein: vain perustiedot)
 • sivustolla oltava valmius lisäkieliversioihin tarvittaessa

Toiminnalliset vaatimukset

Toteutettavan verkkosivuston tulee latautua nopeasti ja sen hakukonelöydettävyyden tulee olla hyvä. Sivuston pitää toimia ilman selainlaajennuksia ja sen pitää skaalautua eri kokoisille näytöille.

 • Alustana avoimen lähdekoodin WordPress-järjestelmä tai muu soveltuva avoimen lähdekoodin ohjelma.
 • Sivusto responsiivinen, suunnittelussa ja toteutuksessa pääpaino mobiilikäytössä.
 • Mahdollistaa tekniset ratkaisut, kuten someseinät, video- ja podcastupotukset, tiedotteet arkistoineen, blogialusta, uutiskirjeet, tapahtumakalenteri, ajankohtaista-osio.
  • Tarjouksessa annettava optiona mahdollisen kuvapankin kustannukset, optiota ei sisällytetä verkkosivustojen kokonaishintaan.
  • Tarjouksessa annettava optiona mahdollisen verkkokaupan kustannukset, optiota ei sisällytetä verkkosivustojen kokonaishintaan.
 • Hakukoneoptimointi (ml. sisällön optimointi).
 • Saavutettavuus toteutuu WCAG 2.1.-ohjeistuksen AA-tason mukaisesti.
 • Kävijäseurannan ja analysoinnin työkalun (Google Analytics) liittäminen sivustoon.
 • Toimittaja vastaa sivuston toteutuksen vaatimien plug-inien hankinnasta ja niiden tulee sisältyä kokonaishintaan.

Ulkoasun vaatimukset

 • Sivuston ulkoasun taitto suunnitellaan WCAG 2.1.-ohjeistuksen AA-tason täyttäväksi ja responsiivisesti erilaisiin selainleveyksiin mukautuvaksi. Erityistä huomiota kiinnitetään älypuhelimien ja tablettien edellyttämään väljyyteen, linkkien klikattavuuteen ja saavutettavuusongelmia tuottavien ratkaisujen välttämiseen.
 • Vahva visuaalisuus ja kuvien käyttö (ml. tiedotteissa).

Palvelintila ja ylläpitovaatimukset

Verkkosivustolle tarvitaan palvelintila ja kuukausittainen ylläpitopalvelu, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

 • Verkkosivustolle palvelintila Suomessa olevasta webhotellista.
 • Skaalautuva levytila.
 • Julkaisujärjestelmän päivittäinen varmuuskopiointi.
 • Verkkosivun tekninen tuki, ylläpitoapu ja ongelmien selvittely vähintään arkisin klo 8–16, vasteaika: käytettävyys seuraavana päivänä.
 • Julkaisualustan ja sille asennettujen moduulien versio- ja tietoturvapäivitykset vähintään kerran kuukaudessa sekä kriittiset tietoturvapäivitykset tarpeen mukaan.

Verkkosivuston palvelintilan ja ylläpitotuen hinta esitetään kuukausihintana (alv 0 %).

Tarjoajalta edellytetään verkkosivuston ylläpitoon ja päivitykseen liittyvää käyttökoulutusta ja perehdytystä. Luston verkkosivujen sisältöjä päivittää noin 4 henkilöä.

Tarjoajan on dokumentoitava järjestelmä ja laadittava verkkosivuston päivityssovelluksesta käyttöopas.

Tarjouksen tulee sisältää

 • Sivuston käyttöliittymän ja ulkoasun suunnittelu
 • Tekninen toteutus, ohjelmointi
 • Julkaisujärjestelmän asennus ja käyttöönotto
 • Sisällön taittotyö ja syöttö
 • Sosiaalisen median seinä tai muu vastaava some-aktivointi
 • Hakukoneoptimointi
 • Ylläpitokoulutus ja ohjeistus

– – – –

Aineistoja tarjouksen laatimisen tueksi

Aineistoja tarjouspyyntöön, mm. Luston logo ja strategia (dropbox-linkki)
Luston esittelyvideo ydinnäyttelyuudistuksen taustatiedoiksi (engl.)

Tervetuloa edullisille ostoksille Luston verkkopuotiin!

Näytä lisää

Tilaa Metsäsuhdeklinikka

Millainen on sinun metsäsuhteesi ja miten se voi? Millaisia merkityksiä metsillä sinulle on? Jos metsäiset asiat askarruttavat mieltäsi ja kaipaat keskustelukumppania, tilaa Lustosta...

Näytä lisää

MUSEORAVINTOLA NILA

Näytä lisää

Osallistavaa merkitysanalyysiä museoille

Merkitysanalyysi on suomalaisten museoiden museo-objektien ja -kokoelmien merkitysten ja museoarvon määrittelyyn tarkoitettu yhteisöllinen menetelmä. Tiivis ja innostava merkitysanalyysityöpaja auttaa museot alkuun osallistavassa työssä...

Näytä lisää

Tarjouspyyntö näyttelyuudistuksen videotuotannot

Pyydämme kokonaistarjousta Suomen Metsämuseo Luston videotuotannoista osana näyttelyuudistustyötä.

Näytä lisää

Turvallinen museovierailu

Olemme tehneet lukuisia toimenpiteitä tehdäksemme museovierailun turvalliseksi. Vallitsevassa tilanteessa on tärkeää, että toimimme kaikki yhdessä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Museomme on suuri, näyttelytilaa on...

Näytä lisää

Metsäkulttuuria etänä

Tälle sivulle olemme koonneet tarjonnastamme metsäistä tietoa, ajanvietettä ja tekemistä. Aineistot ovat saavutettavissa kotisohvalta käsin. Tervetuloa viihtymään.

Näytä lisää

Metsäsuhteita.fi

Suomalainen metsä ja suomalaisten metsäsuhde on nyt ajankohtainen. Osallistu ja lähetä metsie Lustolle! Lue lisää www.metsäsuhteita.fi!

Näytä lisää