Tarjouspyyntö näyttelyuudistuksen videotuotannot

Pyydämme kokonaistarjousta Suomen Metsämuseo Luston videotuotannoista osana näyttelyuudistustyötä.

Tarkentavat kysymykset ja vastaukset tarjouspyyntöön

1) Voiko näyttelyuudistuksen suunnitelmaa saada?
Näyttelyuudistuksen suunnitelma ei ole julkinen, eikä tehty siinä muodossa, että sitä voi jakaa. Näyttelyn käsikirjoittaminen on parhaillaan käynnissä, ja sen on määrä valmistua samaan aikaan videotuotannon kanssa. Käsikirjoituksen osiotekstien tiivistelmät löytyvät tarjouspyynnön liitteestä.

2) Millaisessa tilassa videot esitetään? Nähdäänkö videot samassa tilassa, esim. auditoriossa vai osana näyttelyä?
Videot näytetään osana näyttelyä eri paikoissa näyttelytiloissa. Tarkat esityspaikat ilmoitetaan palveluntarjoajalle sitä mukaan, kuin päätöksiä tehdään.

3) Mitä tarkoitetaan kohdalla: “tilaajalle luovutetaan myös edelleenluovutus- ja muuttamisoikeus”? Saako tilaaja käyttää videoiden materiaalia myös muihin tarkoituksiin?
Edelleenluovutusoikeus tarkoittaa ostajan oikeutta luovuttaa tai myydä videoita eteenpäin viestintää ja markkinointia varten, esim. digitaalisilla alustoilla ja sosiaalisen median palveluissa. Muuttamisoikeus tarkoittaa ostajan oikeutta muokata videoita halumallaan tavalla, esim. videokoosteiden tai -teasereiden tekemiseen esim. museopedagogiikkaa varten. Arkisto-oikeudet eli oikeus käyttää kuvattua aineistoa myös muissa projekteissa jäävät tarjoajalle. Videotuotannossa mahdollisesti käytettävä ostajan kokoelmien kuva-aineiston käyttöoikeus jää ostajalle ja/tai sen tekijälle.

4) Miten videoiden kielivaihtoehdot on teknisesti suunniteltu näyttelyssä toteuttaa?
Näyttelyssä videoiden tekstitysten kielivaihtoehtoihin pääsee näyttövalikon kautta, nappia painamalla tai muulla vastaavalla tavalla. Videoiden esitystavat ja tekninen toteutus on vielä suunnittelussa.

 

TARJOUSPYYNTÖ 22.9.2020

Lusto – Suomen Metsämuseo, näyttelyuudistuksen videotuotannot

Pyydämme kokonaistarjousta Suomen Metsämuseo Luston videotuotannoista osana näyttelyuudistustyötä.

Lusto – Suomen Metsämuseo on metsäkulttuurin valtakunnallinen vastuumuseo, joka sijaitsee Punkaharjulla. Metsät ovat keskeinen osa suomalaista elämäntapaa, kulttuuria, elinkeinoja ja yhteiskuntaa. Luston näyttelyt, kokoelmat ja tapahtumat kertovat monipuolisesti metsän ja ihmisen vuorovaikutuksesta menneisyydestä tulevaisuuteen. Vaikutamme metsäkulttuurisen näkökulmamme kautta metsiä ja niihin liittyviä tavoitteita koskevaan keskusteluun ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samalla luomme uutta ja syvällisempää ymmärrystä ihmisten suhteista metsään.

Lusto vie parhaillaan eteenpäin suurta koko museota koskevaa uudistustyötä, jonka keskeinen osa on ydinnäyttely (avataan huhtikuussa 2023). Näyttelykäsikirjoitus rakentuu kuuden näkökulman (metsä ekosysteeminä, resurssi, arvot, identiteetti, hyvinvointi ja työ) ympärille, joiden kautta luodaan moniaistinen näyttelymediakokonaisuus. Uudistukseen sisältyy myös verkkosisältöjen vahvistaminen ja museosatelliitin suunnittelu. Tällä tarjouspyynnöllä etsimme palveluntarjoajaa ydinnäyttelyn teemoihin soveltuvien kokoavien videoiden tuottamiseen tiiviissä yhteistyössä Luston näyttelytiimin kanssa. Lustolla on laajat metsäsuhteista kertovat esine-, kuva-, video-, arkisto- ja kirjastokokoelmat, joita toivomme hyödynnettävän. Videoiden käsikirjoituksen ja toteutuksen tulee niveltyä osaksi laajempaa näyttelykäsikirjoitusta.

Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus

Lusto pyytää tarjousta näyttelyuudistustyöhön liittyvien videotuotantojen tekemisestä kokonaisuutena: konseptoimisesta, käsikirjoituksesta, kuvauksesta, editoinnista, äänituotannosta ja jälkituotannosta (sisältäen taustamusiikin, tekstitysten tekemisen ja kieliversiot). Videoiden puhuttu kieli on suomi, tekstitysten kieliversiot ovat: suomi, ruotsi, englanti, venäjä. Kuvaus tapahtuu neljänä eri vuodenaikana Punkaharjulla ja muualla Suomessa. Matkakulut sisältyvät ostopalvelun kokonaishintaan. Palveluntarjoaja luovuttaa videoiden kaikki oikeudet tilaajalle, sisältäen edelleenluovutus- ja muuttamisoikeuden. Käyttöoikeuksista tehdään erillinen sopimus. Tarjoukseen tulee sisältyä:

(1)   Kuusiosainen videosarja (6 videota á noin 10 min)
Kuusi osaa: metsä ekosysteeminä, työ, resurssi, hyvinvointi, arvot ja identiteetti. Kuusiosaisen kokonaisuuden käsikirjoituksen ja toteutuksen tulee olla toimiva ja käytettävä kukin osa itsenäisesti tai yhtenä esityksenä. Osat toimivat näyttelykerronnan ydinsanomana ja kokoavana esitystapana museon näyttelytilassa yhdessä muiden näyttelykerronnan välineiden (esineet, kuvat, tekstit, pelit, piirrokset jne.). LIITE 1 Videotuotannon käsikirjoitus.

(2)   Traileri (yksi video á noin 1 min)
Yksi yhteenvetovideo koko tuotannosta.

(3)   Osiovideoiden lyhyet versiot (6 videota á noin 90 sek)
Lyhyet versiot kohdan 1 jokaisesta osiovideosta, yhteensä kuusi videota.

Tarjoajalta vaaditut edellytykset

Tarjoajalla tulee olla realistiset tekniset ja taloudelliset edellytykset tuottaa tarjouksen kohteena oleva toimeksianto (ml. riittävät henkilöstöresurssit).

Tarjouksessa tulee ilmetä mahdolliset alihankintana teetettävät osat. Tarjoaja vastaa alihankkijoiden työstä kuin omastaan.

Tarjouksen sisältö

Tarjouksen tulee sisältää seuraavat aineistot ja tiedot:

1.     Käsikirjoitusidea

2.     Työsuunnitelma (ml. aikataulu suunnittelusta valmiiksi)

3.     Referenssit: portfolio tai kuvaus vähintään kahdesta tarjoajan aiemmin toteuttamasta vastaavantyyppisestä työstä viimeisen kolmen vuoden ajalta.

4.     Tarjouksessa on annettava videotuotannolle yhteinen kokonaishinta. Arvonlisäveron osuus tulee olla eriteltynä hinnassa.

5.     Tarjouksen liitteiksi tiedot, jotka eivät saa olla 3 kk vanhempia:

  • Selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisterin ja alv-rekisteriin.
  • Kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot.
  • Verovelkatodistus.

Tarjouksen valintaperusteet ja arviointikriteerit

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Hankinta jää alle kansallisen kynnysarvon. Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon seuraavat tekijät:

1.     Referenssit 40 %

2.     Käsikirjoitusidea ja työsuunnitelma 30 %

3.     Kokonaishinta 30 %

Tarjousten jättäminen

Tarjous liitteineen on toimitettava 30.10.2020 klo 16 mennessä sähköpostilla osoitteeseen marketta.matilainen@lusto.fi. Sähköpostin aiheeksi merkintä ”Videotuotannot tarjous”.

Vaihtoehtoisesti postitse: Marketta Matilainen, Lusto – Suomen Metsämuseo, Lustontie 1, 58450 Punkaharju. Kuoreen merkintä ”Videotuotannot tarjous”.

Tarjouksen tulee olla voimassa 3 kk tarjouksen jättöpäivästä.

Aikataulu

30.10.2020 mennessä tarjouksen jättäminen
– Tarjoajien ja tarjousten soveltuvuuden tarkistaminen sekä tarjousten vertailu

6.11.2020 Hankintapäätös

12/2020-12/2021 Työn toteutus
– Raakaversio videotuotannon konseptista ja videoiden käsikirjoituksesta valmiina 26.3.2021 mennessä

31.12.2021 mennessä hankinnan kaikki osa-alueet toteutettu ja valmiina

Tarjouksen hyväksymis- ja hylkäämisperusteet

Tarjous ei saa olla ehdollinen. Tilaajalla on oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tai puutteelliset tarjoukset sekä ne, joihin ei ole liitetty vaadittuja kuvauksia. Tarjouksista hyväksytään se, joka vastaa parhaiten tarjouspyynnön vaatimuksiin. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon.

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista.

Valitun tarjoajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Tilaaja ilmoittaa valinnasta kaikille tarjoajille sähköisesti.

Laskutus

Työstä maksetaan erikseen sovittavalla aikataululla työn etenemisen mukaan. Laskutus jakautuu videotuotantojen suunnittelun ja teemaosien toteutuksen jaksoihin. Ensimmäinen osa sisältäen käsikirjoituksen laskutetaan maaliskuun 2021 loppuun mennessä.

Lisätietoja

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee toimittaa sähköpostilla 9.10.2020 klo 16 mennessä osoitteeseen henrik.edlund@lusto.fi. Sähköpostin aiheeksi merkintä: ”Lisätietokysymys videotuotannot”. Kysymyksiin vastataan 16.10.2020 mennessä nettisivuilla osoitteessa: http://www.lusto.fi/nosto/videotuotanto

Hankinnan yhteyshenkilö on amanuenssi Henrik Edlund, henrik.edlund@lusto.fi, puh. 0407588767

Liite 1 Videotuotannon käsikirjoitus

Tarjouskilpailuun osallistuvilta pyydämme konkreettisen esityksen ideasta, jolla videotuotanto toteutetaan.

Tilaajan tarve on tuottaa kuusi kerronnallista videota, joiden visuaalinen ilme ja rakenne tukee näyttelyuudistuksen käsikirjoitusta ja Luston brändiä. Videoiden tulee soveltua museokommunikaation välineeksi näyttelykontekstissa, verkossa ja erilaisissa museon markkinointimateriaaleissa.

Luston näyttelyuudistus (avataan huhtikuussa 2023) toteutetaan kuuden näkökulman (metsä ekosysteeminä, työ, resurssi, hyvinvointi, arvot ja identiteetti) kautta. Näyttelyn työnimi on Metsäsuhteiden maa, ja suomalaisten metsäsuhde eri aikoina on näyttelyn ytimessä. Videot ovat osa sisältöosioiden näyttelykerrontaa/näyttelykokonaisuutta, mutta niitä tulee voida käyttää myös eri yhteyksissä itsenäisesti tai sarjallisesti kuutena videona.

Videoiden pituus noin 10 min/osio (metsä ekosysteeminä, työ, resurssi, hyvinvointi, arvot ja identiteetti). Näiden lisäksi traileri, jonka pituus noin 1 min, sekä osiovideoiden lyhyet yhteenvetovideot, joiden pituudet ovat noin 90 sek. Pituudet ovat suuntaa antavia, ja voivat vaihdella. Lopulliset päätökset tehdään yhteistyössä valitun palveluntarjoajan kanssa.

Luston ydinnäyttelyn projektiryhmä osallistuu käsikirjoitusprosessiin kommentoimalla sisältöjä ja tarjoamalla Luston kokoelmissa olevaa aineistoa videotuotannon käyttöön.

Näyttelyn ja videotuotannon sisällöt ja ydinviestit

Metsä ekosysteeminä
Metsä on monimutkainen ekosysteemi, jota voi ihailla ja kunnioittaa sellaisenaan. Metsä on jatkuvassa muutoksessa oleva ekosysteemi. Eri puulajit ja niiden ympärille kehittyneet metsäekosysteemit valtasivat Suomen jääkauden jälkeen eri tahtiin. Käynnissä oleva ilmastonmuutos vaikuttaa metsiimme. Kaiken perustana on monimuotoisuus, joka ilmenee metsän rakenteena, lajistona ja toimintoina. Monimuotoisuuden vaaliminen on metsän kestävän käytön perusta ja eettisen metsäsuhteen edellytys.

Video nappaa katsojan mukaansa sekä metsän että Luston näyttelyn tunnelmaan. Se tuo esiin suomalaisen metsän erityislaatuisuuden lajeineen. Kuvamateriaalissa nähdään otteita metsistä etelärannikolta Lappiin ja tuodaan esiin lyhyesti myös metsätyyppejä ja puulajeja. Videolla nähdään metsä auringossa, tuulessa, kesällä ja talvella. Posthumanismin hengessä siellä voi vilahtaa myös ihminen – yhtenä lajina muiden lajien joukossa.

Resurssi
Metsä on monipuolinen raaka-ainelähde, jota on opittu hyödyntämään ja kehittämään ajan kuluessa lukemattomilla tavoilla resurssiviisautta hyödyntäen. Hyödyntämiseen ovat vaikuttaneet kulloinkin taidot, tiedot ja se metsäomaisuus, joka kullakin on ollut käytettävissä. Metsää on kaskettu, siitä on saatu rakennuspuuta, tuohta, tervaa ja muita tarveaineita, siellä on marjastettu, sienestetty ja metsästetty, ja sen varaan on kehitetty saha- ja paperiteollisuutta ja nyt metsäbiotaloutta. Metsän hyödyntämisen tavat uusiutuvat koko ajan ja vaikuttavat suomalaisiin metsäsuhteisiin. Vaikka metsä on myös henkisen hyvinvoinnin ja virkistyksen paikka, resurssi-osiossa keskitytään metsän tarjoamiin materiaalisiin hyötyihin.

Video kokoaa yhteen metsästä saatavat materiaalit ja kertoo olennaisen maamme tärkeimmän luonnonvaran monipuolisesta käytöstä eri aikoina. Se avaa tiedon ja taidon resurssia, ihmisen kykyä muokata resurssia. Video myös selittää, miten metsänomistus ja jokamiehenoikeudet ovat vaikuttaneet resurssin käyttöön.

Hyvinvointi
Metsiin liittyvä hyvinvointi on ymmärretty eri tavoin eri aikakausina ja asiayhteyksissä. Pitkään hyvinvointi ymmärrettiin ennen kaikkea vaurautena, varakkuutena, menestyksenä ja terveytenä. Myös metsistä saatava hyvinvointi ymmärrettiin aiemmin ennen kaikkea metsärahojen tuomana toimeentulona, kun taas nykyisin se saa ensimmäiseksi ajattelemaan mielenrauhaa, hyvää kuntoa ja verenpaineen laskua. Hyvinvointia ei kuitenkaan voi enää ajatella vain ihmiskeskeisesti. Myös metsien tulee voida hyvin.

Videolla voisi esimerkiksi joku asiantuntijana avata sitä, mitä tutkimustietoa meillä on luonnon hyvinvointivaikutuksista ja miten tietämys on muuttunut. Perheiden vapaa-ajan käyttö luonnossa ja yhä uudet metsiin liittyvät harrastukset kertovat metsäsuhteiden nykypäivän merkityksistä.

Identiteetti
Metsä ja metsäläisyys ovat suomalaisten henkinen koti. Metsäläisyyden sisällöt ovat aikojen kuluessa vaihdelleet, mutta metsien merkitykset yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle eivät ole vähentyneet. Myös kansakunnan identiteetti on pitkälti rakentunut metsien varaan.

Suomalaisten moniulotteiset ja henkilökohtaiset metsäsuhteet ja suomalainen metsäläisyys niin yksilöiden, yhteisöjen kuin maakuvan tasolla tuodaan esiin videossa, joka tekee myös tunnetuksi suomalaista metsäsuhdetta elävänä perintönä.

Arvot
Suomessa metsän avulla on selvitty, mutta metsästä on pitänyt myös selviytyä. Sitä on sekä käytetty että suojeltu ja kunnioitettu. Metsiin on aina liittynyt erilaisia, ristikkäisiäkin, arvoja ja merkityksiä. Se on synnyttänyt keskustelua, kiistoja ja tarpeita säädellä metsien käyttöä. Arvot ovat riippuvaisia ajasta, paikasta ja kulttuurista, ja koko ajan muutoksessa. Muutos on viimeisten vuosisatojen aikana kiihtynyt. Metsä herättää myös voimakkaita tunteita, jotka ovat yhteydessä arvoihin. Yksilön henkilökohtaiset arvot rakentavat ja ohjaavat osaltaan hänen metsäsuhdettaan. Myös yhteiskunnan arvot näkyvät suhteessamme metsään. Tulevaisuuden tärkein metsiin liittyvä arvo on kestävyys, joka auttaa ihmistä sopeuttamaan toimintaansa luonnon kantokyvyn rajoihin.

Videolla voisi tuoda esimerkiksi esiin sen, ettei metsien käyttö ole koskaan ollut ristiriidatonta, vaan arvoja on aina ollut monia. Arvoja voisi käsitellä myös monien konkreettisten ilmiöiden avulla, esimerkiksi suomalaisen susikeskustelun tai metsänhoidon kautta.

Työ
Metsät ovat olleet elannon lähde ja elinkeinojen perusta. Metsäsuhde onkin ollut monelle suomalaiselle myös työsuhde ja muovannut käsityksiä sekä työstä että metsästä. Metsätyö oli monelle merkittävä, jaettu kokemus. Metsään on liittynyt aina elantoon liittyvää tekemistä ja viimeistään 1800-luvulta lähtien metsäammatteja. Esimerkiksi metsätyön tuomat lisäansiot maaseudulla ovat 1900-luvulla olleet merkittävässä roolissa pientilallisten elämässä. Metsätyö muuttuu ajassa ja metsät synnyttävät yhä uusia ammatteja.

Videolla nähdään metsä monenlaisena työn paikkana ennen ja nyt siten että mukana on sekä teollisuuden että pienimuotoisemman työn merkitys ja vaiheet. Metsiin liittyvän työn kautta aukeaa myös näkymä koko yhteiskunnan työn murrokseen, koneistumiseen, globalisaatioon, naisistumiseen ja moniarvoistumiseen.

– – – –

Aineistoja tarjouksen laatimisen tueksi

Aineistoja tarjouspyyntöön, mm. Luston logo ja strategia (dropbox-linkki)

Turvallinen museovierailu

Olemme tehneet lukuisia toimenpiteitä tehdäksemme museovierailun turvalliseksi. Vallitsevassa tilanteessa on tärkeää, että toimimme kaikki yhdessä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Museomme on suuri, näyttelytilaa on...

Näytä lisää

Avoin työpaikka: toimitusjohtaja

Suomen Metsämuseo Lusto on Punkaharjun kansallismaisemassa tukikohtaansa pitävä, voimakkaasti kehittyvä valtakunnallinen ja kansainvälisesti verkostoitunut metsäkulttuurin vastuumuseo. Haemme museon johtoon toimitusjohtajaa.

Näytä lisää

Avoin työpaikka: museopedagogi

Lusto – Suomen Metsämuseo hakee metsäkulttuurista, sisällöntuottamisesta ja museokommunikaatiosta innostunutta museopedagogia kahden vuoden määräaikaiseen tehtävään.

Näytä lisää

Tilaa Metsäsuhdeklinikka

Millainen on sinun metsäsuhteesi ja miten se voi? Millaisia merkityksiä metsillä sinulle on? Jos metsäiset asiat askarruttavat mieltäsi ja kaipaat keskustelukumppania, tilaa Lustosta...

Näytä lisää

Metsäkulttuuria etänä

Tälle sivulle olemme koonneet tarjonnastamme metsäistä tietoa, ajanvietettä ja tekemistä. Aineistot ovat saavutettavissa kotisohvalta käsin. Tervetuloa viihtymään.

Näytä lisää

Metsäsuhteita.fi

Suomalainen metsä ja suomalaisten metsäsuhde on nyt ajankohtainen. Osallistu ja lähetä metsie Lustolle! Lue lisää www.metsäsuhteita.fi!

Näytä lisää

MUSEORAVINTOLA NILA

Näytä lisää

Tervetuloa edullisille ostoksille Luston verkkopuotiin!

Näytä lisää

Osallistavaa merkitysanalyysiä museoille

Merkitysanalyysi on suomalaisten museoiden museo-objektien ja -kokoelmien merkitysten ja museoarvon määrittelyyn tarkoitettu yhteisöllinen menetelmä. Tiivis ja innostava merkitysanalyysityöpaja auttaa museot alkuun osallistavassa työssä...

Näytä lisää